ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจ กรณี รถบัสโดยสารของคณะศึกษาดูงานของโรงแห่งหนึ่งจังหวัดสุรินทร์ ประสบอุบัติเหตุทางถนน ณ โรงพยาบาลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี