ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Google Meet) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1aOSpM14uXttG1YmsKTx9o-_pO7yWU5rP?usp=sharing