สพม.ปจนย ข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษษขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 18-21 ธันวาคม 2565 นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปจนย มอบหมาย นางสาวณิชาภา ปรือทอง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์     เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษษขั้นพื้นฐาน ให้กับศึกษานิเทศก์และสถานศึกษา  ด้วยรูปแบบผสมผสานรุ่นที่ 1 ภาคเหนือและภาคกลาง โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรม    เอวาน่า บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร