ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย คณะกรรมการควบคุม กำกับ ติดตาม การใช้จ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ณ โรงเรียนสุวรรณวิทยา จ.ปราจีนบุรี