กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://shorturl.asia/MZSK6