ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ประชุมการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2565