สพม.ปจนย ประชุมการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2565