ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ชาติไทย จังหวัดนครนายก( อิงฐานสมรรถนะ)

ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ชาติไทย จังหวัดนครนายก( อิงฐานสมรรถนะ) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.ปจนย มอบหมายให้กลุ่มนิเทศฯ โดยนางสาวณิชาภา ปรือทอง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ชาติไทย จังหวัดนครนายก (อิงฐานสมรรถนะ) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรประวัติศาสตร์ชาติไทยจังหวัดนครนายกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกได้เน้นให้มีการจัดการศึกษาที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกความรักชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตระหนักเรียนรู้พระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวนครนายก และประชุมผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครนายก ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยนางสาวนภนัฏ นวลใย รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1sZuLxsMrL9flIOaVAJWFTaZMi-JgRMak?usp=sharing