ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ระดับมัธยมศึกษา