ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ประชุมพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. สพม.ปจนย โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ได้แก่ แผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการรับนักเรียน ทั้งนี้ คณะกรรมการร่วมพิจารณา ประกอบด้วย นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปจนย ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รอง ผอ.สพม.ปจนย ประธานสหวิทยาเขตทั้ง 5 สหวิทยาเขต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนชั้นเรียน ณ ห้องประชุมหน้าห้อง ผอ.สพม.ปจนย