สพม.ปจนย ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และชี้แจงการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครู ได้รับทราบขั้นตอนและเริ่มเข้าใช้งานระบบดังกล่าว

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1GA3SUVGwaQHoYCp5Yg-SeXoE-wrfx8oY?usp=sharing