สพม.ปจนย รับฟังการชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ