ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับ SDG4 Roadmap

ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับ SDG4 Roadmap ระดับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.ปจนย มอบหมายให้ นางสาวจุฑารัตน์ พิราชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับ SDG4 Roadmap ระดับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจังหวัดปราจีนบุรีเป็น 1 ใน 6 จังหวัดนำร่อง ในการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว ณ บ้านสวนมารีย์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1YyLonMSx_qV5HY8T18Q2N_KkQTA0fUqQ?usp=sharing