สพม.ปจนย ร่วมประชุมยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2566 – 2570

ประชุมยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2566 – 2570
ร่วมกับประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (PEC) ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน/ภาครัฐ/ภาคประชาสังคม วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.ปจนย มอบหมายให้ นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รอง ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย นางมนัณญา กองศักดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวจุฑารัตน์ พิราชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2566 – 2570 ร่วมกับประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (PEC) ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน/ภาครัฐ/ภาคประชาสังคม โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้จัดประชุม การประชุมดังกล่าวมีการร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และโครงการหลัก/โครงการรอง/โครงการสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมธารทิพย์ โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/13eJsfs7fsXFvRVs9uFFY2FwMD8XQi8ea?usp=sharing