ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ประเด็น “ความร่วมมือขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2565 สพม.ปจนย โดย กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารงานการเงินฯ ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ประเด็น “ความร่วมมือขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา (IMD) ประเด็นย่อยลำดับที่ 1 งบประมาณด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ บนฐานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog)ภารกิจการเสนอนโยบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาการศึกษา” โดยประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1V6oYAP_y3BTxGFicfbD72yFRFvGJjM3X?usp=sharing