ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับทีมขับเคลื่อนโรงเรียนด่วนพิเศษ(Express Morol Service : EMS) และทีมเคลื่อนที่เร็ว ( Roving Team : RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับทีมขับเคลื่อนโรงเรียนด่วนพิเศษ(Express Morol Service : EMS) และทีมเคลื่อนที่เร็ว ( Roving Team : RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 – 2 มิถุนายน 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.ปจนย มอบหมายให้ นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สําหรับทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (Express Moral Service : EMS) และ ทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อผลักดัน กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้และกํากับติดตาม การดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในแต่ละภูมิภาค ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1TycAuhr0XRPMZx-lbgoiH4E-3-eWNoLZ?usp=sharing