ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ฯ

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ และทบทวนบทบาทของศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศ ติดตาม หนุน เสริมครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting พร้อมนำเสนอตัวอย่างแนวทางการขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการประชุมครั้งนี้

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1B9BFyNLb-6oBl-nW9AarlBeDrXVlxBOt?usp=sharing