ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวศิริพร เจริญค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    ณ ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี