สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2566