ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมเตรียมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 – 14 จังหวัดนครนายก