ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุม “การขับเคลื่อน พัฒนา และประเมินสถานศึกษาพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่ออวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปจนย มอบหมายให้ นางมัทนา ดวงกลาง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ เข้าร่วมประชุม “การขับเคลื่อน พัฒนา และประเมินสถานศึกษาพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครนายก