ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโควตาโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมฯ

วันที่ 14-15 มกราคม 2566 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นายวาสนา คำพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวศุภวรรณ โคกกระชาย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ เข้าร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโควตาโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2566 ในส่วนโควตามหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1,601 คน ณ หอประชุมโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”