ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้นางสาวสุธิดา ศรีจันทร์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนำให้มีองค์ความรู้ในการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลให้กับครูและบุคลากรในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2566 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร