ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 19 – 21 มกราคม 2566 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวกุลนิษฐ์ ศิริพันธ์ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนำให้มีองค์ความรู้ในการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลให้กับครูและบุคลากรในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร