ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด