ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อถอดประสบการณ์และข้อพึงระวังในการทำงานด้านการเงินและพัสดุให้แก่บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ