กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยประเมินผลพฤติกรรมเด็กฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาและฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต “ลงมือทำ นำมาแลกเปลี่ยนขับเคลื่อนสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทางการศึกษา เป็นแนวทางในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษา ตามแนวหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้มีคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ปจนย ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยประเมินผลพฤติกรรมเด็ก และเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Thai Youth Integrity Assessment) ซึ่งมีนางสวรรยา รัตนราช ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี