ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นโค้ชสำหรับ การพัฒนาทักษะชีวิตและการให้คำปรึกษาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง แก่บุคลากรทางการศึกษา (หลักสูตร HERO Consultant)