ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงฯ (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 10

วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงฯ (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 10 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร