ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวศุภวรรณ โคกกระชาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวยุพิน ชินวงศ์ นักวิชาการศึกษาและเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก