โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ ACTIVE LEARNING ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวณิชาภา ปรือทอง ศึกษานิเทศก์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY : PLC ) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม COACH MOVING TEAM ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ ACTIVE LEARNING ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง