ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ ACTIVE LEARNING ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางมันทนา ดวงกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และนางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล ศึกษานิเทศก์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY : PLC ) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม COACH MOVING TEAM ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ ACTIVE LEARNING ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง