Month: มีนาคม 2567

ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ร่วมเป็นคณะทำงานและเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลในการนิเทศติดตามโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา

Read More
ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

กิจกรรมจิตอาสา “เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 31 มีนาคม 2567” ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

Read More
ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read More
ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจ กรณี รถบัสโดยสารของคณะศึกษาดูงานของโรงแห่งหนึ่งจังหวัดสุรินทร์ ประสบอุบัติเหตุทางถนน ณ โรงพยาบาลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More
ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Read More