เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 2565

ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารงานงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุเอกสารประกอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ประจำปีงบประมาณ 2565
    ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     • เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     • เอกสารประกอบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)
 เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด (English)(Thai)
 นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
 นโยบายการงดรับและให้ของขวัญในทุกเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (NO Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต