เยี่ยมให้กำลังใจ โรงเรียนในจังหวัดนครนายกจัดนิทรรศการ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 8 พ.ค.65 นายว

Read more

สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมเพื่อจารณากลั่นกรองการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น

การประชุมพิจารณากลั่

Read more

ฉก.ชน.สพม.ปจนย ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ

ฉก.ชน.สพม.ปจนย ลงพื้

Read more

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และหาแนวทางช่วยเหลือ ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์วาตภัยพายุฤดูร้อน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาค

Read more

การประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมเตรียมการรั

Read more

สพม.ปจนย เข้าร่วมงานและร่วมพิธีประกาศผลและรับรางวัลพระราชทานการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

การประกวดจังหวัด อำเ

Read more

สพม.ปจนย ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเตรียมความพร้อมเตรียมการรับเสร็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภา

Read more