ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 14 มิถุนายน 2

Read more

ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 14 มิถุนายน 2

Read more

รับฟังนโยบายแนวทางการบริหารจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 13 มิถุนายน 2

Read more

การประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ

วันอังคารที่ 8 มิถุน

Read more

สัมมนาเครือข่ายสถานศึกษา วิถีพุทธ พระสอนศีลธรรมร่วมสานพลังศีลธรรมในสังคมไทยรูปแบบ Online

วันจันทร์ที่ 7 มิถุน

Read more