Author: Supattra Sorntuan

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 14 มิถุนายน 2

Read More
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

รับฟังนโยบายแนวทางการบริหารจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 13 มิถุนายน 2

Read More
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ

วันอังคารที่ 8 มิถุน

Read More
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สัมมนาเครือข่ายสถานศึกษา วิถีพุทธ พระสอนศีลธรรมร่วมสานพลังศีลธรรมในสังคมไทยรูปแบบ Online

วันจันทร์ที่ 7 มิถุน

Read More