กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 14 มิถุนายน 2

Read More
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

รับฟังนโยบายแนวทางการบริหารจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 13 มิถุนายน 2

Read More
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ

วันอังคารที่ 8 มิถุน

Read More
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สัมมนาเครือข่ายสถานศึกษา วิถีพุทธ พระสอนศีลธรรมร่วมสานพลังศีลธรรมในสังคมไทยรูปแบบ Online

วันจันทร์ที่ 7 มิถุน

Read More
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

Video Conference เพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภา

Read More
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประชุมทางไกลรับมอบนโยบายการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม

Read More
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

คัดเลือกและสรรหาสตรีไทยดีเด่น ระดับจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2564

วันพุธที่ 28 เมษายน

Read More