กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การประชุมหารือ แนวทางการปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 18 พฤษภ

Read More