ประชุมคณะอนุกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์