รับฟังนโยบายของ สพฐ. ในรายการ “พุธเช้า “ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 11/ 64