ศึกษาดูงานบริหารจัดการศึกษา ฯ OBEC AWARDS ณ. จ.ศรีสะเกษ