สพม.ปจนย ร่วมกิจกรรม เข้าแถว เคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต