ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ กลุ่มอำนวยการ

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประชุมทีมงานกลุ่มอำนวยการ โดยมี นางสาวรัชนี วิลัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมการดำเนินการประชุมปรึกษา หารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก