กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดย คณะศึกษานิเทศก์ สพม.ปจนย เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนปลายทาง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก