การประเมินคุณภาพภายใน

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกราชกิจจานุเบกษากฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและให้หน่วยงานตันสังกัด ฝ่ายงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา นั้นในการนี้ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง นางสาวเบญจวรรณ พันธะพุมมี และนางสาวณิชาภา ปรือทอง ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก