ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของ ผอ.สพท.

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 โดยมีนายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยนางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 กรรมการ และนายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 กรรมการและเลขานุการ และคณะติดตามเป็นผู้ประเมินฯ ในครั้งนี้ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะครูและบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมให้กำลังใจและร่วมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งการประเมินฯ ได้จัดให้มีมาตรการการป้องกันโควิด – 19 โดยมีการวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก