ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

ข้อมูลส่วนตัว

คำชี้แจงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
ภาระงานขั้นต่ำที่ ก.ค.ศ. กำหนด
1. ด้านการบริหารและความเป็นผู้นำการพัฒนาการศึกษา
2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
4. ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่าย
5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ