กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

คัดเลือกและสรรหาสตรีไทยดีเด่น ระดับจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2564

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี นครนายก โดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย มอบหมายให้ นายชิราวุฒิ สองสรี รองผอ.สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาสตรีไทยดีเด่น ระดับจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2564 เพื่อดำเนินการคัดสรรสตรีผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีไทยดีเด่น ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพานหิน ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี