กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

จัดประชุมวิพากษ์และตรวจสอบกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมวิพากษ์และตรวจสอบกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น โครงการการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพื้นที่ โดยมี ดร.รัตติกร ทองเนตรผอ.สพม.ปจนย เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผอ.สพม.ปจนย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะครู ร่วมวิพากษ์และตรวจสอบกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก