กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 ประจำปี 2563 จ.นครนายก

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย มอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย นางระเบียบ หัสดีพงษ์ ผอ.กลุ่มงานการเงินฯ นายโอฬาร ขยันการนาวี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการจัดสอบฯ ระดับสนามสอบ ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม และโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก ซึ่งการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ สพม.ปจนย ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และคณะครู ประจำศูนย์สอบที่ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการกำกับติดตามตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นอย่างดี