กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 ประจำปี 2563 ปราจีนบุรี นครนายก


วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นำโดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผอ.สพม.ปจนย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะศึกษานิเทศก์ สพม.ปจนย ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการจัดสอบฯ ระดับสนามสอบ ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรี โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก ซึ่งการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ สพม.ปจนย ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และคณะครู ประจำศูนย์สอบที่ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการกำกับติดตามตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นอย่างดี